วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย หัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค” ณ
ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก นวล – คุณหญิงบานชื่น
จันทร์ตรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดสร้างโรงเรียนนี้ขึ้น ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๗๕ คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษาถิ่นมลายู ทำให้พูด
และสื่อสารภาษาไทยได้ช้า จึงจ้างครูท้องถิ่นมาช่วยสอน เน้นการอ่านสะกดคำ อ่านออกเสียง และการเล่าเรื่อง
การนี้ ทรงฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การเพิ่มผลผลิตผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง
การปลูกไม้ผลรอบแปลงเกษตร รวมทั้งขุดบ่อบาดาล และจัดหาเครื่องกรองน้ำมาใช้แทน ระบบประปาภูเขา
กรมชลประทานได้สร้างฝายที่บ้านกาแดะ พร้อมท่อระบายน้ำ ส่งน้ำไปสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของโรงเรียน
และหมู่บ้าน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องเรียนชั้นอนุบาล กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน โอกาสนี้ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เครือสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายตู้แช่ถนอมอาหาร สำหรับใช้ในโรงเรียน ฯ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันและการขยายผลสู่ชุมชน การสาธิต การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมฝึกอาชีพ
นักเรียน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา และพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียน โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ที่เปิดดำเนินการเมื่อปี ๒๕๒๒ ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๑๑ คน เสร็จแล้ว ทรงเปิด “อาคารเกษตรสิริสุข” ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตรสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สำหรับ
ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียน และจัดการผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน
รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ ด้านการจัดการผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปถนอมอาหาร และจัดแสดง
ประวัติของโรงเรียน ข้อมูลวิชาการ เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน โดยก่อสร้างให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วทุกภาค รวม ๕ โรงเรียน โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่า “เกษตรสิริสุข” หมายถึง สถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคล
ด้านการเกษตร พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ.” ประดับป้ายชื่อ
/อาคาร…..
– ๒ –
อาคาร และพระราชทานพระฉายาลักษณ์เพื่อประดับภายในอาคารด้วย ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นภาพเพื่อเชิญไปประดับในอาคารเกษตรสิริสุข ของโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่
จังหวัดนครพนม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ จังหวัดสงขลา สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร