วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬา ฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๗๒ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร แก่ทีมที่ชนะเลิศ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา” อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหอดูดาวสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบ แห่งที่ ๒
ของประเทศ จัดสร้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ๕ แห่ง ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก เพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กระจายสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ให้ประชาชนในทุกภูมิภาคมีโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ ๓๖ ไร่ ภายในหอดูดาวประกอบด้วย อาคารฉายดาว เป็นอาคารหลังคาทรงครึ่งวงกลม มีโดมฉายดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ เมตร สำหรับฉายท้องฟ้าจำลองด้วยระบบดิจิทัลความละเอียดสูง บริเวณโถงทางเข้าอาคารเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร์ที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนตามเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ ๆ จัดแสดงในรูปแบบชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เสมือนจริง ประกอบด้วยนิทรรศการ ๑๔ โซน อาทิ เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิก แสง และสเปกตรัม การทำงานของกล้องโทรทรรศน์ การเกิดดวงจันทร์ ฤดูกาลและการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ในการนี้ ทอดพระเนตรภาพยนตร์ ๑๕๐ ปี สุริยุปราคาหว้ากอ และนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการยุววิจัยดาราศาสตร์ ชุมนุมดาราศาสตร์ นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อยและสวนพฤษศาสตร์หอดูดาว