วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การจัดการศึกษา
ของวชิราวุธวิทยาลัย นับว่ามีความสำเร็จและความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก น่าชื่นชมที่โรงเรียนได้ยึดมั่น
ในพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะอบรมนักเรียนให้มีคุณสมบัติติดตัว
๓ ประการเป็นข้อใหญ่ ได้แก่ เป็นผู้มีศาสนา เป็นผู้ดี และเป็นผู้มีสติปัญญาความรู้ คุณสมบัติ ๓ ประการนี้
จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน เกื้อกูลให้นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม กล่าวคือ มีศีลธรรม
เป็นเครื่องควบคุมเหนี่ยวรั้งการกระทำ คำพูด ความคิด ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง มีความประพฤติปฏิบัติ
ที่งดงามเหมาะสม กล้าหาญเข้มแข็งแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งมีสติปัญญาความรู้ ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความดีความเจริญ นักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจาก
วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อได้รับการอบรมอันเป็นเลิศเช่นนี้แล้ว ก็ชอบที่แต่ละคนจะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองต่อไป
ทั้งในส่วนศีลธรรม การวางตัว และความรู้ อย่าให้ขาดตกบกพร่อง จะได้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์
ที่แท้และยั่งยืน ให้แก่ตนเอง แก่สังคม และประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของพระองค์ผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนแห่งนี้
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “นวมภูมินทร์”
กับทรงปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าอาคาร ฯ
เวลา ๑๓.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
(จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงาน “แบงค็อก เชฟ แชริตี้ ๒๐๑๘” (Bangkok Chefs Charity 2018) ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๓๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงหล่อ “พระเจ้าองค์แสน” ณ วัดสมศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น