วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยน
เครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๖.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายพินิจ ฉายสุวรรณ จ.ภ.
ณ เมรุวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ โรงเรียนบางลายพิทยาคม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓ ณ ศาลา ๑๐ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร