วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๑๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธรูป พระชัยหลังช้าง ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๕.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุฬานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เขื่อนวริราลงกรณ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะหร่าง มีสัญชาติไทยเป็นส่วนน้อย และมีปัญหาด้านการสื่อสาร พูดภาษาไทยไม่ชัด เด็กไม่ได้รับการศึกษาตามวัย จึงมีพระราชกระแสให้จัดตั้งโรงเรียน ฯ ขึ้นในปี ๒๕๔๒ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๒๖๐ คน เมื่อปี ๒๕๕๖ มีพระราชดำริให้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ
กรมชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ และโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง โดยได้สร้างฝายห้วยผึ้งนเรศวร อาคารโรงสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ และบ่อพักน้ำ และในปี ๒๕๖๐
ได้ก่อสร้างฝายแพรกตะคร้อ พร้อมระบบส่งน้ำ บ่อเก็บน้ำ และสระเก็บน้ำในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน และราษฎรบ้านห้วยผึ้ง และบ้านแพรกตะคร้อ ในการนี้ ได้พระราชทานเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับเป็นกำลังขับของปั๊มสูบน้ำทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด
ด้านการเรียนการสอนในปี ๒๕๖๐ มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจากปีก่อนทุกวิชา โดยได้เข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาทุกคน โรงเรียนได้ปูพื้นฐานการพูดอ่านเขียนภาษาไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าช่วยปรับปรุงห้องสมุด จัดหาหนังสือและอุปกรณ์ส่งเสริมความรู้ และกรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียน บูรณาการการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เริ่มเห็นผล โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สามารถปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาลได้เพียงพอ รวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา และกบในบ่อพลาสติกและบ่อซีเมนต์ โดยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดความรู้แก่คนในชุมชน ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีการนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นขนมไทย เช่น ขนมหม้อแกง คุกกี้ถั่วมะแฮะ และผลไม้เชื่อม นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งเสริมการทอผ้ากี่เอว ทำเป็นเข็มขัด กระเป๋า หรือใช้ตกแต่งชิ้นงาน และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริฯ
ได้ไปส่งเสริมอาชีพด้านการซ่อมจักรยาน ตัดผม และสานตะกร้าพลาสติก เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎร มีผู้มาขอรับบริการ ๓๓๘ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ และระบบทางเดินหายใจ ในการนี้ ทรงรับคนไข้ไว้ในพระราชานุเคราะห์ ๒ คน ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งที่ผิวหนัง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๑๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธรูป พระชัยหลังช้าง ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๕.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุฬานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เขื่อนวริราลงกรณ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะหร่าง มีสัญชาติไทยเป็นส่วนน้อย และมีปัญหาด้านการสื่อสาร พูดภาษาไทยไม่ชัด เด็กไม่ได้รับการศึกษาตามวัย จึงมีพระราชกระแสให้จัดตั้งโรงเรียน ฯ ขึ้นในปี ๒๕๔๒ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๒๖๐ คน เมื่อปี ๒๕๕๖ มีพระราชดำริให้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ
กรมชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ และโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง โดยได้สร้างฝายห้วยผึ้งนเรศวร อาคารโรงสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ และบ่อพักน้ำ และในปี ๒๕๖๐
ได้ก่อสร้างฝายแพรกตะคร้อ พร้อมระบบส่งน้ำ บ่อเก็บน้ำ และสระเก็บน้ำในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน และราษฎรบ้านห้วยผึ้ง และบ้านแพรกตะคร้อ ในการนี้ ได้พระราชทานเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับเป็นกำลังขับของปั๊มสูบน้ำทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด
ด้านการเรียนการสอนในปี ๒๕๖๐ มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจากปีก่อนทุกวิชา โดยได้เข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาทุกคน โรงเรียนได้ปูพื้นฐานการพูดอ่านเขียนภาษาไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าช่วยปรับปรุงห้องสมุด จัดหาหนังสือและอุปกรณ์ส่งเสริมความรู้ และกรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียน บูรณาการการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เริ่มเห็นผล โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สามารถปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาลได้เพียงพอ รวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา และกบในบ่อพลาสติกและบ่อซีเมนต์ โดยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดความรู้แก่คนในชุมชน ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีการนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นขนมไทย เช่น ขนมหม้อแกง คุกกี้ถั่วมะแฮะ และผลไม้เชื่อม นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งเสริมการทอผ้ากี่เอว ทำเป็นเข็มขัด กระเป๋า หรือใช้ตกแต่งชิ้นงาน และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริฯ
ได้ไปส่งเสริมอาชีพด้านการซ่อมจักรยาน ตัดผม และสานตะกร้าพลาสติก เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎร มีผู้มาขอรับบริการ ๓๓๘ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ และระบบทางเดินหายใจ ในการนี้ ทรงรับคนไข้ไว้ในพระราชานุเคราะห์ ๒ คน ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งที่ผิวหนัง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร