วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี ๒๕๖๐ “เวิลด์ ไลออนส์ เซอร์วิส เดย์ ๒๐๑๗”
(World Lions Service Day 2017) ณ หอประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีบูชาขอบพระคุณ
(พิธีมิสซา) เพื่อถวายพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร