วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิด “งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์
ศักราช ๑๔๓๘” ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ศาสนาทุกศาสนาต่างก็มี
หลักธรรมคำสอน สำหรับเป็นหลักให้ผู้เคารพนับถือได้ยึดถือปฏิบัติ ทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติทางความคิดจิตใจ
ทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติในการครองชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม หลักธรรมในศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ยิ่ง
ทั้งแก่บุคคลและสังคมส่วนรวม เพราะทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาที่ตนเคารพนับถือ มีชีวิต
ที่เป็นปรกติมั่นคงสวัสดี และทำให้สังคมเป็นสังคมที่ทุกคน ทุกเชื้อชาติศาสนา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกสงบ หลักธรรมคำสอนทั้งนั้นยิ่งปรากฏแพร่หลายมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์กว้างขวางขึ้น
เพียงนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความปีติเต็มใจ ที่ได้มาร่วมในงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยเห็นว่าเป็นกุศลกิจ
อันประเสริฐ เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อท่านนบีมุฮัมมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลามแล้ว
ยังเป็นการประกาศหลักธรรมของศาสนาที่มีผู้ยึดถือปฏิบัติอยู่ทั่วโลก ให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายด้วย
เวลา ๑๘.๒๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการรางวัล ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายพระพุทธรูปบูชา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำ นางสาวแพรพลอย พงษ์ภมร และนายธนวินท์ แสงขำเจริญ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาวราพัฒน์ ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษาวราพัฒน์
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
และผู้ปกครองผู้ได้รับทุนการศึกษาวราพัฒน์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงร่วม
กิจกรรมกับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์