วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๕.๕๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขัน เรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๑ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายวัฒนะ คุ้นวงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
– นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำ คณะผู้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็น เงินที่ผู้ร่วมงานดังกล่าวร่วมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “นิด้า คิงส์คัพ โดเนเต็ด บาย นิด้า
อะลัมไน แอสโซซิเอชัน” (Nida King’s Cup Donated by Nida Alumni Association) และคณะกรรมการ สมาคมนักศึกษาเก่า ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/- นายสุมิตร…..

– ๒ –

– นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการให้เช่าบูชาพระพุทธวจนะปัญญา (จำลอง) โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธวจนะปัญญา (จำลอง)