วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามา
ธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร หน้าอาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วิหารหลวง พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ ไวยาวัจกร เฝ้า รับประทานดอกผลเงินทุนมูลนิธิ ฯ
เพื่อบูรณะพระอารามกับใช้ในกิจกรรมอื่นของวัด และประทานพระวโรกาสให้ ผู้บริจาคเงินสมทบทุน
มูลนิธิ ฯ เฝ้า รับประทานของที่ระลึก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์
ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
และพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิ แล้วทรง
จุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และพระบรมอัฐิสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พร้อมด้วยพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้น พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดพระพุทธมนต์จบ
/ทรงจุด …..

– ๒ –

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบแล้ว
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวาย
พระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จกลับ
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองสีวะรา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรกองทัพภาคที่ ๓ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปยังทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิงที่มีกำหนดโทษไม่เกิน ๓๐ ปี
มีภารกิจหลักคือ การควบคุมผู้ต้องขังมิให้หลบหนี ควบคู่การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับสู่สังคม
อย่างสงบสุข ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง ๑,๐๔๘ คน ในโอกาสนี้ ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ซึ่งเป็นห้องสมุด
ขนาดกลาง ตามความจุมาตรฐานการควบคุมผู้ต้องขัง ภายในมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ มุมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง การสืบค้นอาชีพในฝัน กิจกรรมซ่อมหนังสือแบบเข้ากี่ และมุมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในปี ๒๕๖๐ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามาใช้ เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างความตระหนัก
ในการเร่งพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการคืนคนดีสู่สังคม ๓ อาชีพ โดยผู้พ้นโทษได้นำความรู้จากการฝึกอาชีพจากทัณฑสถานไปประกอบอาชีพจริง ส่งผลให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง เป็นคนดีของสังคม และไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำ และทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพของผู้ต้องขัง เพื่อให้มีความรู้และฝึกทักษะอาชีพจนเกิดความชำนาญ ก่อนนำไปประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต โดยรายได้
จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ หลังหักค่าใช้จ่าย จะปันผลให้แก่ผู้ต้องขัง อาทิ การทำเครื่องศิราภรณ์ การทอผ้าไหมมัดหมี่ อาทิ ลายดอกปีบ และลายโบราณรวมถึงการตัดเย็บผ้า – งานควิลท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงในโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๐.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก
แก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๙ ณ โรงแรมท็อปแลนด์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร