วันเสาร์ ที่15 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๖.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ จ่าอากาศเอก ไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์ ประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการสมาพันธ์
เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยชุดใหม่ และเกษตรกรที่ได้รับรางวัลผลผลิตดีเด่นทั่วประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และรับพระราชทานพระราชดำริ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาพันธ์ ฯ
เวลา ๐๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย
จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๐ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ในการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี จะทรงร่วมประชุมและทอดพระเนตรด้านชีวสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
ณ ศูนย์สารสนเทศ บิล ลียงส์ สถาบันโรคมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน
กรุงลอนดอน รวมทั้งทรงรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามคำกราบทูลเชิญของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย
ยูนิเวอร์ซีตี คอลเลจ ลอนดอน
เวลา ๐๖.๒๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรม
การแข่งขันวิ่งเทรล ในโอกาสครบ ๑๒ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา “รัน ฟอร์ เบตเทอร์ ไลฟ์ ดอย ฮาง ครอส คันทรี่ เทรล” (Run for Better Life
Doi Hang Cross Country Trail) ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงยกฉัตรพระพุทธกษัตราธิราช ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา