วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีพุทธาภิเษก
“พระพุทธรัตนมงคล” ซึ่งจัดสร้างขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๓
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสองวันที่ผ่านมา ได้ขอให้บัณฑิต
ในที่ประชุมนี้ ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจ
ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต จะได้นำความรู้ไปใช้ในทางที่ดีที่เจริญ ให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญ
อันแท้จริงและยั่งยืน
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า การประกอบกิจการงานใดก็ตาม
ย่อมมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา บัณฑิตเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหา จึงไม่ควรย่อท้อถอยหลัง แต่ควรจะได้ทำใจให้มั่นคงหนักแน่น ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเที่ยงตรง เป็นกลาง ไม่มีอคติ ให้เห็นต้นเหตุ
ของปัญหาตามเป็นจริง แล้วลงมือปฏิบัติแก้ไขให้ถูกต้องตรงจุด ด้วยหลักวิชาและหลักธรรม หากบัณฑิตจะได้
ทำความเข้าใจสิ่งที่พูดนี้ให้ทราบชัด แล้วนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แต่ละคนก็จะสามารถทำงาน
ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่บัณฑิตเอง
และแก่ส่วนรวมอย่างสมบูรณ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงเป็นประธานจัดกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ครั้งที่ ๑
ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี