วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรมหาวิหารน็อทร์-ดาม เดอ ฟูร์วิแยร์ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตั้งอยู่บน
เนินเขาด้านทิศตะวันตกของเมืองลียง สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ และไบแซนไทน์ อุทิศถวายพระแม่มารี เพื่อระลึกถึงพระกรุณาที่ทำให้เมืองพ้นจากโรคระบาด ภายในมีการประดิษฐานประติมากรรมและจิตรกรรมรูปพระแม่มารีจากประเทศต่าง ๆ ชั้นบนเป็นโบสถ์กว้าง มีจิตรกรรมโมเสกแสดงประวัติพระแม่มารี และประวัติของศาสนจักร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงละครโรมันแห่งเมืองลียง สร้างในยุคจักรวรรดิโรมันตอนต้น ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑ – ๒ ปัจจุบันนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแล้ว ยังใช้เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ คอนเสิร์ต และการแสดงต่าง ๆ
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและมานุษยวิทยากงฟลูอองซ์ ตั้งอยู่ที่บริเวณ
แม่น้ำโรห์นและแม่น้ำซาโอนไหลมาบรรจบกัน มีการจัดแสดงนิทรรศการหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การกำเนิดของสรรพสิ่ง สายใยเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของมนุษย์ และมุมมองชีวิตก่อนวาระสุดท้าย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ในเขตเมืองเก่าของเมืองลียง มีวัตถุจัดแสดงกว่า ๘๐,๐๐๐ ชิ้น ประกอบด้วยภาพวาด ภาพถ่าย ประติมากรรม ผ้าทอ ฯลฯ ที่แสดงความเป็นมาและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองลียง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี
วันประสูติ ณ หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมืองลียง ซึ่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดขึ้นร่วมกับวิทยาลัย
ด้านการดนตรีของแคว้นโรห์น-แอลป์ และวิทยาลัยดนตรีและนาฏศิลป์แห่งชาติเมืองลียง เพื่อน้อมรำลึก
ในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทย ทั้งยังทรงส่งเสริมและอุปถัมภ์ดนตรีและวัฒนธรรม
ในประเทศไทยอีกด้วย