วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๑๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๕๓ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย
และทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศ พระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา
และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า  จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง
แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกย์  และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา
ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม
๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ จำนวนรวม ๕๒๓ รูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

จบแล้ว  ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา  ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้

ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ นายศักดาธร ใจแก้ว นางสาวอัมพร  ศรีประเสริฐสุข  และนายกฤตพงศ์ แก้วเมฆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  รับพระราชทานรางวัล  เสร็จแล้ว  ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

ถวายอดิเรก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ

ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เวลา  ๑๘.๕๙  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เวลา  ๑๔.๒๐ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕
เรื่อง อาโรคยปณิธาน ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๐๗.๓๔ น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง
อำเภอคลองหอนโข่ง จังหวัดสงขลา เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๒

 

/ อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ …

– ๒ –

 

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง
ที่ประทับ เขื่อนรัชชประภา อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์การเรียน ฯ บ้านห้วยตง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มีนักเรียน จำนวน ๑๐๖ คน โดยดำเนินโครงการตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล โอกาสนี้ กรมสุขภาพจิต กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์การเรียน ฯ บ้านห้วยตง มีครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม ๑๔ ครอบครัว ผลการประเมินพัฒนาการสงสัยล่าช้าด้านการเข้าใจภาษามากสุด ส่วนทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง ต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องแก้ไขด้วยการทำกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาและสร้างวินัยเชิงบวก
โดยใช้สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ โดยมีครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบ
กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อชีวิต ที่ติดตั้งเมื่อปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง เป็นที่แรก และจะขยายไปยังโรงเรียนตำตรวจตระเวนชายแดน แห่งอื่นอีกด้วย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียรทำให้ไฟฟ้าดับบ่อย ส่งผลถึงการศึกษาที่ไม่ต่อเนื่อง อุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็ว และได้ต่อสาย
ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยตง ช่วยแก้ปัญหาการเก็บวัคซีนและเซรุ่ม ในโอกาสนี้
ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านเปี่ยน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร