วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานประกาศนียบัตร
กำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ และประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ ณ อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๓๖ ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จด้วย
ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวี
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จะเสด็จไปทรงร่วมการประชุมด้านการป้องกันเอชไอวี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงการดำเนินงาน
ด้านการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และนวัตกรรมในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่จะส่งผล
ต่อการดำเนินการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคอันเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการยุติเอดส์
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ โรงแรมฮิลตัน เนปยีดอ กรุงเนปยีดอ
เวลา ๑๖.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ที่นั้น นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์
เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์ที่นั่ง
เสด็จไปยังโรงแรมฮิลตัน เนปยีดอ
เมื่อมีพระปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จแล้ว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังห้องประชุมธาราพี เพื่อทรงร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้
ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาค
ซึ่งครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกันเอชไอวีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและ
/ ประเทศไทย …
– ๒ –
ประเทศไทย โดยนับเป็นความร่วมมือต่อเนื่อง เสร็จแล้ว ประทานพระวโรกาสให้ นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เฝ้า เพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาและสืบสานงานป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระดำรัส ความว่า การให้ยาต้านไวรัส หรือเพร็พ เป็นนวัตกรรมสำคัญที่จะช่วย
พลิกสถานการณ์ ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ แต่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังไม่มีนโยบายที่จะขยาย
บริการเพร็พออกไปให้ครอบคลุมทั่วถึง ข่าวดีก็คือ ยังมีบางประเทศในภูมิภาค ได้แก่ เมียนมา และไทย ที่เป็นผู้นำ
และผลักดันให้บริการเพร็พ เข้ามาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันเอชไอวี ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบ
ในทุกระดับ สำหรับประเทศไทย บริการเพร็พเป็นสิทธิประโยชน์ที่อยู่ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่พัฒนา
มาจากโครงการเพร็พพระองค์โสมฯ ที่ข้าพเจ้าได้ริเริ่มขึ้น ส่วนเวียดนาม และกัมพูชา ได้เริ่มดำเนินแผนงานแห่งชาติ
ในการขยายบริการเพร็พตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว นอกเหนือจากความพยายามดังกล่าว เราต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้
และพันธกิจทางการเมือง ในการขยายบริการเพร็พอย่างรวดเร็วให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาค อีกทั้งยังมีประชากร
จำนวนมากที่ไม่ทราบว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวี การเพิ่มบริการตรวจหาเชื้อไวรัสจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ทุกคนมีสิทธิที่จะรับทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง
จากนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จไปยังท่าอากาศยานกรุงเนปยีดอ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จกลับประเทศไทย
เวลา ๒๒.๒๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จโดยเครื่องบินที่นั่ง กลับจากการเสด็จเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง