วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าห้องโถง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานโครงการปรับปรุงและดัดแปลงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” ต่อจากนั้น ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดนิทรรศการ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ข้อมูลโครงการปรับปรุงและดัดแปลงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทย ที่รัฐบาลได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่ ๕๓ ไร่ ๑๕ ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เมื่อปี ๒๕๓๔ และใช้ประโยชน์ในกิจการอื่น ๆ ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การประชุม ฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่ออาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติว่า
“ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
ต่อมาเมื่อปี ๒๕๖๐ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้มีการปรับปรุงดัดแปลงอาคารศูนย์การประชุม
เพื่อให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งเป็นการยกระดับธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมข้ามชาติ การท่องเที่ยว การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ที่เรียกว่า อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งเป็น
บริการที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยสะท้อนเอกลักษณ์
ความเป็นไทยที่ผสมผสานกับความล้ำสมัยของเทคโนโลยีสากล และน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบรมชนกนาถ และพระบรมราชชนนี
รวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง มาใช้ในการสร้างสรรค์การออกแบบภายในศูนย์การประชุม ฯ แต่ละพื้นที่ของอาคารจึงมีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม
/อาคาร …

 

– ๒ –

อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งใหม่ มีการขยายพื้นที่มากกว่าเดิม ๕ เท่า หรือประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร และใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างชั้นสูง เป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
อาคารเขียว รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ยังได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค
๒๐๒๒ (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC 2022) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยจะได้ใช้ศักยภาพของศูนย์การประชุม ฯ อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อต้อนรับผู้นำประเทศต่าง ๆ และสร้างความ
ประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน
เวลา ๑๓.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลเอก อุดม โพพี ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร