วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากวังสระปทุม ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณไพฑูรย์ พงศะบุตร
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๔ ณ ศาลา ๓ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,
ว.ป.ร.๑ อดีตประธานองคมนตรี ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร