วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง วันเสาร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนัก ดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตาหนัก ดอยตุง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการศึกษาและพัฒนา การปลูกชานามัน ณ หมู่บ้านเล่าวางใหม่ ตาบลเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปให้ความรู้และส่งเสริมการปลูก ชานามัน พร้อมจัดสรรที่เพาะปลูกอย่างเป็นระบบ อีกทั งส่งเสริมการปลูกชาอัสสัม และมอบแม่พันธุ์หมูพระราชทานแก่ราษฎร ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ตลอดทั งปี มีแหล่งรายได้หลายทาง และส่งเสริมแนวทาง ลดรายจ่าย โดยมอบไก่กระดูกดาพระราชทานสาหรับเป็นแหล่งโปรตีน ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสามารถปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน และมีรายได้จากการดูแลแปลงชานามัน ผลผลิตจากชานามันและชาอัสสัม ทาให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ น มีความมั่นคง และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั น เสด็จพระราชดาเนินไปยังฐานปฏิบัติการบ้านแม่หม้อ ตาบลเทอดไทย ทรงติดตามรายงานสถานการณ์ ด้านชายแดน ฐานปฏิบัติการแห่งนี เป็นที่ตั งของหมวดทหารม้าที่ ๓ กองร้อยทหารม้าที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ ๒ ตั งอยู่บนแนวสันเขาของเทือกเขาแดนลาว ซึ่งเป็นแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังแปลงชานามันของนางหมี่โอ เซหมื่อ ราษฎรบ้านแม่หม้อ ปลูกชานามัน บนพื นที่ ๕ ไร่ ในปี ๒๕๖๐ ได้ผลผลิตชานามันสูง แต่ปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตลดลง ซึ่งโครงการ ฯ ได้บันทึกข้อมูลการดูแลชานามันอย่างละเอียด เพื่อนาไปวิเคราะห์วิจัยในอนาคต เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน ไปยังโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อาเภอแม่ฟ้าหลวง ทรงติดตามการพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื นที่โครงการพัฒนาดอยตุง และโรงเรียนขยายผลในอาเภอใกล้เคียง รวม ๓๖ โรงเรียน ในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล เน้นใช้กระบวนการเตรียมความพร้อม ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เน้นการเรียนการสอนภาษาไทย ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ จากการดาเนินงานตั งแต่ปี ๒๕๕๙ นักเรียนสามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้เพิ่มขึ น ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สอนให้เรียนรู้ด้วยตัวเองและฝึกคิดวิเคราะห์ ส่วนระดับมัธยมศึกษา เป็นการเรียนพื นฐานและทักษะอาชีพ เพื่อให้มีความรู้สามารถนาไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคต โดยจัดตั งศูนย์พัฒนาการขยายผลภาษาไทยขึ น ๕ แห่งในโรงเรียนที่มีความพร้อม เพื่อให้คาปรึกษาและคาแนะนาแก่โรงเรียนในพื นที่ใกล้เคียง นอกจากนี ยังมีกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติด และให้ความรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นความร่วมมือจากกรรมการสถานศึกษา อบต. ชุมชน ผู้ปกครอง ในการผลักดันการพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับสภาวะและความต้องการของสังคมนั น ๆ จากนั น เสด็จพระราชดาเนินไปยังศูนย์จัดการขยะและบาบัดนาเสีย โครงการพัฒนา ดอยตุง พื นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทรงฟังบรรยายเรื่องนโยบายการเป็นองค์กรที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ โดยมีเป้าหมายให้พื นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี ๒๕๖๓ ซึ่งราษฎรต้องช่วยกันรักษาป่าไม้ ไม่ทาลาย และปลูกป่าเพิ่มเติม /โครงการ …. – ๒ – โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ ใช้ระบบบาบัดนาเสียที่มีต้นแบบมาจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ บาบัดนาเสียได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมอากาศได้ถึง ๓ เท่า เมื่อเทียบกับระบบบาบัดนาเสียที่เติมอากาศอย่างเดียว ต่อจากนั น ทอดพระเนตรศูนย์จัดการขยะโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ เป็นการจัดการขยะแบบไม่มีขยะสู่บ่อฝังกลบ และ ใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รับขยะจากโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ กว่า ๑๐๐ ตันต่อปี ซึ่งจะคัดแยกขยะจากต้นทาง และทางศูนย์ ฯ จะแยกขยะอย่างละเอียด ล้างขยะเปื้อน นาขยะมาเป็นพลังงาน และผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เสร็จแล้ว ทรงพระดาเนินไปยังแปลงเพาะกล้ากาแฟอาราบิก้า ทรงฟังบรรยาย เรื่องการพัฒนาเทคนิคการปลูกกาแฟอาราบิก้า เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าแทนการปลูกฝิ่น มาตั งแต่ปี ๒๕๓๒ ปัจจุบัน มีสมาชิกผู้ปลูกกาแฟ ๗๙๑ ราย จาก ๑๗ หมู่บ้านในโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ และอีก ๔ หมู่บ้านในตาบลเทอดไทย โดยในปี ๒๕๕๗ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการปลูกและแปรรูปกาแฟจากประเทศญี่ปุ่น พัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตกาแฟอาราบิก้า ส่งผลให้กาแฟในโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ มีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับ ในตลาดประเทศญี่ปุ่นมากขึ น โอกาสนี ทรงทดลองเพาะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ดีของดอยตุง ในกระบะทราย ซึ่งเป็นการเตรียมกล้ากาแฟให้มีคุณภาพดีตั งแต่ต้นทาง ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ กาแฟตั งแต่เมล็ดจนถึงถ้วยกาแฟ จากนั น เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงงานผลิตเซรามิก ศูนย์ผลิตและจาหน่ายงานมือ ทรงฟังบรรยายเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตเซรามิกแบบญี่ปุ่น ระหว่างเมือง คาซามะกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ โอกาสนี ทอดพระเนตรผลงานของช่างปั้นที่ผ่านการอบรมเทคนิคการปั้นแบบญี่ปุ่นจากศิลปินเมืองคาซามะ และเทคนิคการปั้นต่าง ๆ เช่น การปั้นเทคนิคดินสี การปั้นชุดกานาชา การทาสีและการทาผิวสัมผัสบนชิ นงาน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร