วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่