วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนรุ่ง
และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์
พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ
แล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส สำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ จากนั้น
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงถือเทียนนั้นไว้ เจ้าพนักงานนำโคมเทียน มาขอพระราชทาน
จุดไฟ สำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ พระราชวงศ์ ข้าราชการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้น เสร็จแล้ว ทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย จบแล้ว ทรงรับโคมจากเจ้าพนักงาน ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบ
พระอุโบสถครบ ๓ รอบ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ที่หน้าพระราชอาสน์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพปริยัติมุนี ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว
ทรงหลั่งทักษิโณทก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์
แด่พระราชาคณะที่ถวายเทศน์ ทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ ๔ รูป ที่สวดรับอนุโมทนา พระสงฆ์
ถวายอดิเรก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท แล้วเสด็จออกจาก
พระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญ
พระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก