วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัล
แก่ผู้ชนะการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประจำประเทศไทย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และทรงตรวจเยี่ยม
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๓ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์พระตำหนักดอยตุง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ชนัตถ์ปิยะอุย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริโรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๗ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียน ๔ หลัง จากท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๘๒ คน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิตการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน อาทิ การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า และการทำไม้กวาดดอกหญ้า กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปักผ้าลายม้ง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอ
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทอดพระเนตรการแสดงดนตรีพื้นบ้าน “เป่าแคนม้ง” ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านท่าข้าม เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดอยล้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๓ เพื่อให้ราษฎรบ้านดอยล้าน ได้มีสถานศึกษาใกล้บ้าน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๘๙ คน โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรม
การสาธิตการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล

/ กิจกรรมห้องสมุด …

 

– ๒ –

กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนด้านไฟฟ้า กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นอกจากนี้ โรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตร ที่มีหน่วยงานและประชาชนเข้ามาศึกษาดูงาน และขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนด้วยการแจกจ่ายต้นกล้าผัก หน่อกล้วย และกล้ามะละกอให้กับชุมชน เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ปัจจุบัน
มีสมาชิก จำนวน ๓๐ ครัวเรือน เสร็จแล้ว จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านดอยล้าน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกืน) อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๘ เพื่อให้เด็กที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลได้มีโอกาสเข้าเรียน
ในสถานศึกษาใกล้บ้าน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยสร้างอาคารเรียน และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกืน)” ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมด้านการเรียนการสอน โครงการฝึกอาชีพนักเรียน “การซ่อมจักรยาน และตัดผม” กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ปักการผ้าลายอาข่า” และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปัจจุบันศูนย์การเรียน ฯ แห่งนี้ สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตร มีหน่วยงาน โรงเรียน และคนในชุมชน เข้ามารับความรู้ด้านต่าง ๆ นอกจากนี้
กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และสำนักงาน กปร. ร่วมสนองพระราชดำริในการก่อสร้างฝายทดน้ำ ได้แก่
ฝายห้วยน้ำกืน และฝายห้วยผาแดง พร้อมระบบส่งน้ำ และถังพักน้ำ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๖๒ ทำให้ปัจจุบันมีน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนและชุมชนได้เพียงพอตลอดทั้งปี สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร