วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินพระราชทานสงเคราะห์ในการศพครอบครัวผู้เสียชีวิต ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎร
ที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ บ้านเลขที่ ๒๕/๔ และบ้านเลขที่ ๙๖/๖ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ