วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยและสถาบัน การศึกษาในต่างประเทศ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยซีอาน เจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย และนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ผู้บริหารและข้าราชการสานักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ นางวราภรณ์ โอสถาพันธ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จากัด นา นายจูนจิ โอตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จากัด คณะกรรมการและผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตร ชนิดต่าง ๆ จานวน ๙ รายการ เพื่อพระราชทานแก่โครงการพระราชดาริต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และในโอกาสครบ ๔๕ ปี ของการก่อตั้งบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๒.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล และทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดาริ ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
/ เนื่องในโอกาส …
– ๒ –
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ (นางอั้งไซอิม แซ่ตั้ง อุปถัมภ์) อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ (นางอั้งไซอิม แซ่ตั้ง อุปถัมภ์) อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทาการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จานวน ๒๒๘ คน ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ ฯ อาทิ การเรียนการสอนภาษาไทย เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและลาหู่ ทาให้มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร จึงแก้ไขด้วยการใช้บัญชีคาพื้นฐานภาษาไทย และฝึกให้คัดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการสนทนา ในโอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารซึ่งได้ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนเพิ่ม จานวน ๔ ห้อง เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ โดยพระราชทานชื่ออาคาร “ดร.สุมิตร เลิศสุมิตรกุล” จากนั้น ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพ การทาข้าวเกรียบข้าวปุ๊ก ซึ่งชาวไทยภูเขาในพื้นที่นิยมทาข้าวปุ๊กจานวนมากในเทศกาลปีใหม่ ทาให้เกิดเชื้อรา และเก็บได้เพียง ๑ – ๔ วัน สานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ จึงเข้ามาต่อยอดทาเป็นข้าวเกรียบข้าวปุ๊ก เก็บได้นานถึง ๑ ปี การสอนกัวซาบาบัด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยขจัดสารพิษ ลดปวด และบาบัดโรค กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมให้เรียนรู้และปฏิบัติจริง มีการบันทึกบัญชีสหกรณ์ บัญชีออมทรัพย์ และร้านค้าสหกรณ์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว และปศุสัตว์ และมอบ เมล็ดพันธุ์ถั่วอะซุกิให้ผู้ปกครองนาไปปลูกและแบ่งผลผลิตให้โรงเรียน และปลูกกล้วยน้าว้า กล้วยหอม ทั้งยังขยายผลพัฒนาการเกษตรสู่ชุมชน โดยให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อช่วยลดรายจ่าย สานักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดหาแหล่งน้าให้โรงเรียน และราษฎรบ้านแกน้อย ด้วยการก่อสร้างถังเก็บน้าพร้อมระบบกรองน้า