วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ตามลำดับดังนี้
– นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ
– ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และคณะ
– นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
– พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะ
– นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
– นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภากาชาดไทย
กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร