วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565

 ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

วันนี้  เวลา  ๑๗.๑๒  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการ

กองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ ๑  พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ  นายเสถียร  เจริญเหรียญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  ต่อจากนั้น  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา  ๑๘.๕๐  น.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ ที่นั้น  นายพรหมพิริยะ  กิจนุสรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น  เสด็จเข้าพลับพลาพิธี  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร  ทรงกราบ  ทรงศีล  ประธานสงฆ์ถวายศีล
เสร็จแล้ว  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ  การปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่  เสร็จแล้ว  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เสด็จออกจากพลับพลาพิธี  ไปยังแท่นพิธี  ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์  แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี  ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์  ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก  จบแล้ว  ทรงลงพระปรมาภิไธย  และพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา  สำหรับเชิญไปประดิษฐานอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์​การศึกษา​ทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ต่อจากนั้น  เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  ทรงลาพระสงฆ์  จากนั้น  เสด็จออกจากพลับพลาพิธี  ไปยังอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง  เสด็จเข้าอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ทอดพระเนตรกิจกรรมและห้องต่าง ๆ ของสถานี ฯ ที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย ประกอบด้วย  ห้องเรียนต้นทาง ห้องเรียนจำลองปลายทางเสมือนจริง  ห้องควบคุมการออกอากาศ   ห้องออกอากาศอัตโนมัติ  ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง  และห้องบันทึกรายการฉากจริง

 

/ด้วยพระปรีชาสามารถ …

 

 

 

 

 

– ๒ –

 

ด้วยพระปรีชาสามารถกับสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงสถานี ฯ และพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ ให้มีความทันสมัย
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นระบบการออกอากาศการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)  โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  ดังนี้
๑. ปรับผังการออกอากาศ ๑๕ ช่องสัญญาณ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยออกอากาศระดับชั้นปฐมวัย

ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิชาเอกจำนวนมาก ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในห้วงเวลาเรียน และรายการความรู้
ทั่วไปสำหรับประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยในห้วงเวลานอกเวลาเรียน

๒. เปลี่ยนระบบการออกอากาศ จากระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition : SD)

เป็นระบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) เพื่อให้โรงเรียนปลายทางได้รับชมภาพการเรียนการสอนที่คมชัด และเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อการออกอากาศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. ปรับปรุงอาคารสถานี ฯ และห้องเรียนต้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรายการออกอากาศ

ให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียนห้องเรียนต้นทางและนักเรียนในโรงเรียนปลายทาง

ทั่วทั้งประเทศอย่างสูงสุด  อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านสื่อ

และงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เปลี่ยนกระบวนการผลิต (Production) จากการถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทป ทำให้สามารถ

วางแผนการถ่ายทำล่วงหน้า และปรับปรุงรายการที่สอนให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ก่อนนำรายการขึ้นสู่เว็บไซต์

ให้คุณครูโรงเรียนปลายทางได้รับชมและเตรียมการสอนได้ล่วงหน้า ๓ วัน รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดแผนการสอน
ใบงาน สื่อต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิ ฯ อีกด้วย

๕. เพิ่มช่องทางการออกอากาศ ให้สามารถรับชมได้ทั้งระบบทีวีดาวเทียม ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์

ของมูลนิธิ ฯ www.dltv.ac.th แอปพลิเคชัน DLTV และช่องยูทูป DLTV 1 Channel – DLTV 12 Channel
และ DLTV 15 Channel เพื่อให้สามารถรับชมได้สะดวก และง่ายขึ้นทุกที่ทุกเวลา
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงประวัติความเป็นมา การดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ
นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิ ฯ ขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสาน
และต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ  เสร็จแล้ว  เสด็จเข้าห้องประชุม  ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  จบแล้ว  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  พลเอก
ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองศาสตราจารย์นราพร  จันทร์โอชา  รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ของที่ระลึกตุ๊กตาสัญลักษณ์  DLTV  จากนั้นทรงลงพระปรมาภิไธย  และพระนามาภิไธย
ในสมุดที่ระลึก  สมควรแก่เวลา  จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

 

/มูลนิธิ …

 

 

 

 

 

 

 

– ๓ –

 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น
และครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เป็นทุนประเดิม จำนวน ๕๐ ล้านบาท และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ ให้เป็นเครื่องหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบมา โดยเริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๓๙ ดำเนินการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนการถ่ายทอดการศึกษาสายอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานี ฯ

ส่งผลให้นักเรียนในพื้นที่ขาดแคลน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  จำนวน ๓๓,๘๗๒ แห่ง  ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
และช่วยการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ที่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ
มูลนิธิ ฯ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านช่องทางออกอากาศ
ของมูลนิธิ ฯ และโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ทำให้โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง สามารถจัดการศึกษาให้นักเรียนและ
บุตรหลานในช่วงปิดเรียนได้เป็นอย่างดี  นักเรียน ผู้ปกครอง และพสกนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน