วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา ๑๐.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ และคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการ
รางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะได้มีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลดังกล่าว ในเดือนมกราคม
๒๕๖๗ ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ เพื่อดำเนินการ
มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการ
สาธารณสุขของไทย

คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงระดับโลก จะพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในแต่ละปี ซึ่งอาจเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข และนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ เพื่อพิจารณาตัดสิน
จากนั้น จึงมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในเดือนมกราคมของปีถัดไป

เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนอุบลรัตน์
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา และพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี(พอ.สว.) จังหวัดมหาสารคาม

 

/ ซึ่งโปรดให้ …

 

– ๒ –

 

ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร
จากอำเภอต่าง ๆ ที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน สมุดวาดภาพระบายสี ชุดของเล่นแก่นักเรียนโรงเรียน จากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน ๕ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคนิ้วหัวแม่มือขวาเกิน โรคหัวใจพิการ
แต่กำเนิด โรคภาวะโลหิตจาง โรคมะเร็งจอตา และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยทรงซักถามอาการ แนวทางการรักษา พร้อมกับทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ โดยทรงรับผู้ป่วยทั้งหมดเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์
และส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศิริราช กับพระราชทานเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ ทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้วยมีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับการดูแลรักษาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยโปรดให้ออกหน่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลนาดูน และโรงพยาบาลประจำอำเภอ มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ให้บริการตรวจโรคทั่วไป
ทันตกรรม ตรวจสายตา และแพทย์แผนไทย โดยวันนี้ มีผู้มารับบริการ ๓๕๔ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วย
โรควิงเวียนศีรษะ อาหารไม่ย่อย และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ
และอนุกรรมการ เครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร พอ.สว.
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม เฝ้า และทรงนำ
ขับร้องเพลง เลือดหยดเดียว ซึ่งเป็นบทเพลงพระนิพนธ์ พร้อมพระราชทานพระดำรัสชื่นชมการทำงาน
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และทรงเน้นย้ำให้มีสติอยู่เสมอ