วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานและทรงเยี่ยมร้านคณะภริยาทูต
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๒๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังปรินิพพานวิหาร และมหาปรินิพพานสถูป
สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ในการนี้ ทรงสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน แล้วทรงเวียนประทักษิณ ๓ รอบ จากนั้น ทรงห่มผ้าสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน เสร็จแล้ว เสด็จไปยังอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชนชาวอินเดีย พระสงฆ์ และประชาชน
ชาวไทยที่มาจาริกปฏิบัติธรรมแสวงบุญ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรผลงานของนักเรียน
ศูนย์ศิลปาชีพ และพระราชทานพระวโรกาสให้ นักเรียน เฝ้า ถวายพระรูปของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่วาดด้วยลายเส้น
เวลา ๐๙.๒๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง
พุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โอกาสนี้ ทรงเวียนประทักษิณรอบพระสถูป ๓ รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสร็จแล้ว ทรงปิดทองคำเปลว และทรงสรงน้ำพระสถูป
แล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงถวายผ้าไตรจีวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทรงปลูกต้นสาละ
ในดินแดนพุทธภูมิ จากนั้น เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระนวกะโพธิทั้ง ๔๔ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล ในโอกาสครบ ๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมรูป ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดีย นำ เกษตรกรชาวอินเดีย เฝ้า รับพระราชทานโคนม เพื่อนำไปเลี้ยงเพื่อรีดน้ำนมและขยายพันธุ์ต่อไป ต่อจากนั้น เสด็จไปทรงเปิดงานสมโภชและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๓ ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และ
ผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยด้วย
/ อนึ่ง …

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง
ที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำ นักเรียนโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ที่ชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แปลงศึกษาทดลองวิจัย และการทำการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ในการศึกษาทดลองและวิจัย มี ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนสระเก็บน้ำ ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงในฤดูฝน และกักเก็บรักษาความชุ่มชื้นในหน้าแล้ง และส่วนน้ำในคู คลอง ร่องสวน
ซึ่งได้จากอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านและน้ำฝน ที่นำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของศูนย์ ซึ่งมีปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปี
ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เป็นพื้นที่ศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหาวิธีบริหารจัดการทรัพยากรดิน
และน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่พรุ ที่ผ่านมาได้ทำการระบายน้ำและเข้าสู่แปลงทดลอง เพื่อควบคุมระดับน้ำใต้ดิน
ป้องกันไม่ให้เกิดกรดกำมะถันสาเหตุที่ทำให้ดินเปรี้ยว ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ปัจจุบันได้ปรับปรุงดิน
จนมีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสม ทำให้พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลที่ปลูกในแปลงทฤษฎีใหม่ รวมถึงพันธุ์ปลาน้ำจืด เจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ผลตอบแทนในจุดคุ้มทุนได้ในช่วงปีที่ ๖ ของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ได้สนองพระราชดำริขยายพันธุ์เป็ดพระราชทาน ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในภาคใต้
และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร และสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนต่าง ๆ ต่อมา
เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปลานเฟื่องฟ้า ทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับ ภายในสุสานเฟื่องฟ้า โดยมี นายสุไฮมี มะเกะ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้าน
เขาตันหยง นำ คณะกรรมการมัสยิดบ้านเขาตันหยง ทายาทผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยง และราษฎรในพื้นที่ ร่วมสวด
ดุอาอ์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์
ในการนี้ พระราชทานถุงของขวัญแก่นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ซึ่งมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้น เปิดการเรียนการสอน เมื่อปี ๒๕๒๘ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กอายุระหว่าง ๒ – ๔ ขวบ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษา

/ ในวันเดียวกันนั้น …

– ๓ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ปัจจุบันเปิดสอน
ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวน ๔๕๕ คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ใน ๘ เป้าหมาย อาทิ กิจกรรมการใช้สื่อ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ และกิจกรรมฝึกอาชีพ นอกจากนี้ มีกิจกรรมทำขนมหลังเลิกเรียนของนักเรียน
ที่พักนอนในโรงเรียน เพื่อให้มีทักษะอาชีพที่นำไปประกอบอาชีพในอนาคต และสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ด้านการเกษตร มีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ปลาดุก ปลูกผัก แปรรูปอาหาร ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ
การสร้างอาชีพ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวัน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านบางมะนาว อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตาม
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนด้านต่าง ๆ อาทิ การสอนเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการอ่าน การเขียน ช้ากว่าเกณฑ์ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกผักสวนครัว ใช้น้ำหมักชีวภาพ และการปรับปรุงดิน
ให้เหมาะต่อการทำเกษตร โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์พระราชทาน ไก่เนื้อ และปลาดุกในบ่อคอนกรีต โดยผลผลิตที่ได้นำไปจัดสรรยังสหกรณ์โรงเรียน เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารกลางวัน นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนแล้ว ยังต่อยอดความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ในการนี้ ทรงรับซื้อผลงานของนักเรียน นำไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งรายได้ดังกล่าว จะจัดสรรกลับไปช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารต่อไป จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร