วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ได้กล่าวแก่บัณฑิต
ในที่ประชุมนี้ว่า การทำเกษตรกรรมต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร
การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาคุณภาพดิน และการปรับปรุงพันธุ์พืช รวมถึงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา ความรู้จากงานวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนวิทยาการ
อันทันสมัย ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่งานเกษตรกรรมของไทย
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า แนวทางในการบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สำคัญประการหนึ่ง คือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างรอบด้าน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก แนวทางดังกล่าวนี้ ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นระบบของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเกษตรจากหลายภาคส่วน ซึ่งจะทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาและประมาณการผลผลิต สำหรับเป็นทางเลือกในการเพาะปลูก ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพของประเทศ เพื่อนำผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว จึงขอให้บัณฑิตทุกคนร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมความคิดกันให้เข้มแข็ง
ที่จะดำเนินงานบริหารจัดการด้านการเกษตร ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคง
ทางเกษตรกรรม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของชาติบ้านเมืองและชีวิต
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง บ้านกะเหรี่ยงโปว์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน
ชาย-หญิง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และทรงเยี่ยมนักเรียน ครู และราษฎรชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ และทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายกะหรี่ยง และโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนในห้อง ICT และห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กับทอดพระเนตรกิจกรรมการทอผ้า และโครงการหม่อนไหมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรต้นราชพฤกษ์ และต้นกระพี้จั่น ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

/มหาภูมิพล …

– ๒ –

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูก เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๑๑ ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นอินทนิล ด้วย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโรงทอผ้า ทอดพระเนตรการย้อมเส้นด้ายการทอผ้ากี่เอว และการปักลายของกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์ เสร็จแล้ว
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าน้ำเขาในหลวง บ้านสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ทรงพระดำเนินไปตามเส้นทางธรรมชาติ ทอดพระเนตรโขดหิน ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคยประทับ และสรงน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๐๒ ปัจจุบันบ้านสองพี่น้องมีราษฎร จำนวน ๒๖๐ ครัวเรือน ประมาณ ๗๖๐ คน เป็นราษฎรชาวไทย
เชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ทั้งหมด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผสมผสาน มีวัฒนธรรมและประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร