วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– รองศาสตราจารย์เจษฎา แก้วกัลยา ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ นำ นายภวัต ศรีศิริวัฒน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมการผลิตอาหาร (Food Process Engineering) ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham) สหราชอาณาจักร
– ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ นำ นายศุภากร วิลาศรัศมี ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขามาจิสเตอร์ จูริส คณะนิติศาสตร์ (Magister Juris Program, Faculty of Law) ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) สหราชอาณาจักร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หัวข้อ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง
พิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร ครบรอบปีที่ ๔๓
ณ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนาม
ฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ทรงเยี่ยมราษฎร กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน และทอดพระเนตรโครงการ
ทหารพันธุ์ดี โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร และโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพให้กำลังพล ข้าราชการ ครอบครัวประชาชน และชุมชนที่สนใจ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาวงกลม ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกองทัพภาคที่ ๔ จัดสร้างขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร