วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ศาสตราจารย์บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บริหาร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จ
พระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาศิริราช
๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

“วันมหิดล” ตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการถวายพระสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ

เวลา ๑๗.๐๐ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ  เทวกุล ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

/เวลา …..

 

– ๒ –

 

เวลา ๑๗.๒๖ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร หน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง เป็นการส่วนพระองค์

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัย ทรงคม จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ทรงวางแจกันดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และทรงวางแจกันดอกไม้ส่วนพระองค์ แล้วถวายความเคารพหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการ
ในพระองค์ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร

ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งในทุกวันได้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาวาง
ดอกกุหลาบสีขาวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นจำนวนมาก

สำนักพระราชวังบักกิงแฮม ได้ออกแถลงการณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลา ๐๐.๓๐ น. วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ตามเวลาในประเทศไทย ว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ ที่พระตำหนัก
บัลมอรัลในสกอตแลนด์ เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น สิริพระชนมพรรษา ๙๖ พรรษา ทรงครอง
สิริราชสมบัติได้ ๗๐ ปี และมีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิหาร
เวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ในการนี้ รัฐบาลไทย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมถวายความอาลัย
ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ได้ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถและความมุ่งมั่น
แน่วแน่ที่จะยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวสหราชอาณาจักร และในเครือจักรภพ รวมทั้งพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรที่แนบแน่นมั่นคงมาช้านานให้ยั่งยืนสืบไป

เวลา ๑๑.๐๕ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๒ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร