วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานรำลึกวันที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม (๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒)
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๒.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จะสำเร็จการศึกษา
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพระราโชวาท
ในการนี้ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ นักเรียนบ้านพัก คณะนักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม และโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครนายก กับทอดพระเนตรผลงานนิทรรศการของนักเรียน ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก