วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๘.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานวันครบ ๑๐๕ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐” และ “สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๒๐” ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก แทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัทนา หาญวนิชย์ กรรมการและเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ นา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
– นายแพทย์เกษม เสรีศิริขจร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจาปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางด้านต้อหินผู้ใหญ่ และเด็ก ณ จักษุ โสต แมสซาชูเสต โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
– แพทย์หญิงกุลยา ตรรกวาทการ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจาปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ เรื่องสารพิษยูรีเมียในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในผู้ป่วยโรคไต ณ มหาวิทยาลัยไอคาห์น เมาทน์ไซนาย สหรัฐอเมริกา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจาปี ๒๕๖๑ สาเร็จการศึกษาด้านโภชนาการคลินิก จากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
/ครั้งเสด็จพระราชดาเนินถึง …

– ๒ –
ครั้งเสด็จพระราชดาเนินถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. กราบบังคมทูลรายงานภาพรวมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดาริให้ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๕ ในลุ่มน้าห้วยฮ่องไคร้ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง ๘,๕๐๐ ไร่ เพื่อพลิกฟื้นป่าเต็งรังเสื่อมโทรม ให้เป็นพื้นที่ต้นน้าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นศูนย์ศึกษา ทดลอง วิจัย หารูปแบบ การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเผยแพร่ความรู้แก่ราษฎร ในลักษณะศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งด้านป่าไม้ น้า ดิน ประมง เกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริมอาชีพ ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” จากนั้น นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ กราบบังคมทูลรายงาน ผลการดาเนินงาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ ซึ่งการดาเนินงานตลอด ๓๙ ปีที่ผ่านมา ประสบผลสาเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งด้านการฟื้นฟูป่าไม้ จากป่าเต็งรังจนเป็นป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอยู่อาศัย เป็นแหล่งต้นน้า และเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรได้อย่างยั่งยืน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตร “หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ภายในจัดแสดงประวัติการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ บันทึกแนวพระราชดาริ ภาพพระราชกรณียกิจ และภาพพื้นที่จากอดีตถึงปัจจุบัน ในลักษณะสื่อผสมผสานที่ทันสมัย เสร็จแล้ว ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ ตามวิสัยทัศน์ “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปอาคารอานวยการ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ ได้แก่ สบู่นมแพะ สบู่เชียงดา ชาเห็ดหลินจือ ชาเห็ดหัวลิง ข้าวเหนียวกล้องสันป่าตอง ข้าวกล้องงอก และน้าพริกปลานิลหยอง เป็นต้น ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้สาหรับเกษตรกรและชาวบ้านเข้ารับการฝึกอบรม สามารถนาความรู้ ไปปฏิบัติได้ผลดี สามารถสร้างรายได้และร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แล้วเสด็จเข้าศาลาอเนกประสงค์ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก แล้วพระราชทานพระราชดารัสแก่บุคลากร ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ ฯ เพื่อเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานต่อไป เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปลูก ต้นอินทนิลน้า และทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย ๙ ชนิด ลงสู่อ่างเก็บน้า เพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลาไทย สาหรับใช้ ในการศึกษา วิจัย และการสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชังแก่เกษตรกร สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่