วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี และสถาบันวิจัยไอออนหนัก จีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และองค์การพลังงานฟิวชันนานาชาติอีเทอร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจาปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนักวิจัยในโครงการความร่วมมือกับศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ด้านพัฒนากาลังคนวิจัย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ฯ
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารโครงการ ฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย