วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๘.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยผู้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจาปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ฯ
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ เรื่อง “รู้คิด รู้ทา เทคโนโลยีธรรมชาติบาบัดน้าเสีย และกาจัดขยะ และทรงฟังบรรยายสรุปหัวข้อ “แผนการจัดการน้าเสียสาหรับแม่น้าเพชรบุรี” ที่มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพน้าในแม่น้าเพชรบุรี ต่อจากนั้น ทรงฟังรายงานแผนการจัดอบรมหลักสูตรขยายผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสู่ระดับปริญญาบัตร เพื่อต่อยอดความรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ การฝึกอบรมในพื้นที่ การฝึกอบรมแบบผสมผสาน และหลักสูตรร่วมปริญญาข้ามสถาบัน ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและปฏิบัติงาน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังแปลงนาสาธิต ทรงหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ กข ๔๓ โดยทดลองใช้น้าทิ้งจากการบาบัดผสมกับน้าชลประทาน เพื่อปลูกข้าว ต่อจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่โครงการ ฯ อาทิ การสาธิตการทอดแห จับปลากินพืชที่เลี้ยงในบ่อบาบัดที่ใช้ปลากินพืช เช่น ปลานิล เพื่อควบคุมสาหร่าย และทอดพระเนตรสถานี ตรวจติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน เพื่อติดตามตรวจสอบลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ความเข้มแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความเร็วลม ทิศทางลม และค่าการระเหยน้า เป็นต้น
/ในการนี้ …
– ๒ –
ในการนี้ ทรงฟังบรรยายสรุปแผนการปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียและพื้นที่โครงการ ฯ
โดยกรมชลประทานได้ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ เช่น การปรับปรุงถนนรอบบ่อบาบัดน้าเสีย และบ่อบาบัดน้าเสีย รวมถึงปรับปรุงแปลงพืชกรองน้าเสีย ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติและพันธุ์สัตว์ในป่าชายเลน ซึ่งได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ศึกษาดูงานที่ต้องใช้รถเข็น และผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นเส้นทางสัญจรแก่ผู้วิจัยในการเข้าเก็บตัวอย่างการวิจัยในพื้นที่ป่าชายเลนด้วย ทั้งนี้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๓ ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกาจัดขยะและการบาบัด น้าเสียที่ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นก่อสร้างในราคาถูก เข้าใจง่าย เพื่อประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับสานักงาน กปร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามแนวพระราชดาริ พร้อมทั้งการบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดาริให้แก่หน่วยงานที่สนใจ ต่อมามีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ เพื่อสาธิตและพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่โครงการ ฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร