วันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๒๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๕๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ จากนั้น
เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จออก
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง
สองชั้น บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน ๗๒ รูป และพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ จำนวน ๕ รูป รวมจำนวน ๗๗ รูป ถวายพรพระ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจนครบ ๗๗ รูป จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียน
ดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษ กัณฑ์ ๑ เรื่อง สัจจธรรมกถา
พระสงฆ์ถวายพระพร จบแล้ว ทรงพระราชอุทิศปล่อยปลา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  ยุคล เสด็จไปทรงปล่อยปลา ณ ท่าราชวรดิฐ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ จนครบ ๗๗ รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

/เวลา  ๑๑.๕๔  น.  …

 

– ๒ –

 

เวลา  ๑๑.๕๔  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายบ็อกดัน  บาเดีย
(Mr. Bogdan  Badea) เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในโอกาสนี้ นางอันดรา  บาเดีย (Mrs. Andra  Badea) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทด้วย  ต่อจากนั้น

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยทรงเป็น
องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ ที่ผ่านมามูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน ฯ ทุกปี เพื่อให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ จนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมจัดให้มีระบบการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ บ่มเพาะให้มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม

เวลา  ๑๓.๕๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานศิลปะการกุศล
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๗.๒๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการอุปสมบทสามเณรอนุรักษ์  บุตรอินทร์ นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค ณ พระวิหารใหญ่ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร