วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก
และสวนเกษตรคุณพิชชานันท์ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก กราบบังคมทูลรายงาน
เกี่ยวกับโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก ซึ่งดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ในโครงการ อาทิ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาพระราชทานในบ่อธรรมชาติ เพื่อเตรียมจำหน่าย และแปรรูป
เป็นปลาร้าปลานิล เพื่อเพิ่มมูลค่า การจัดทำแปลงสวนแห่งการเรียนรู้สำหรับให้นักเรียนและประชาชน
ได้ศึกษาเรียนรู้ ในโอกาสนี้ ทรงทำผักดองแบบอีสาน โดยใช้ผักกาดเขียวปลีและต้นหอม เป็นวัตถุดิบหลัก
ใช้น้ำซาวข้าวและเกลือป่นเป็นส่วนผสม คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนบรรจุลงในขวดโหล พักไว้ในอุณหภูมิปรกติ
ประมาณ ๓ วัน จึงรับประทานได้ จากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
แปลงเกษตรในโครงการ ได้แก่ แปลงมะนาวพระราชทานพันธุ์แป้นพิจิตร ที่ได้พระราชทานกิ่งพันธุ์ เมื่อปี ๒๕๖๓
แล้วนำมาทดลองปลูกในบ่อซีเมนต์ สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง รวมถึงทดลองแปรรูปเป็นมะนาวดอง
ทอดพระเนตรแปลงปลูกผักเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ สำหรับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นพริกไทย ซึ่งได้รับพระราชทานต้นกล้าพันธุ์ซีลอน
มาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทั้งนี้ เมื่อสามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
เพื่อสนับสนุนการผลิตผักดองวังสระปทุมต่อไป เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการเลี้ยงไก่กระดูกดำ และไก่เนื้อพันธุ์พื้นเมือง นอกจากนี้ กรมการสัตว์ทหารบก และกรมพลาธิการทหารบก ได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ในการเพาะเลี้ยงหมูป่า และแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ที่ผ่านมา กำลังพลที่ปลดประจำการ และเกษียณอายุราชการจากกรมพลาธิการทหารบก สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและขยายผลสู่ชุมชน ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านท่างอย และหมู่บ้านซับม่วง ซึ่งได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูก เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ รวมถึงจัดทำโครงการ “โรงเรียนนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” แก่โรงเรียนในพื้นที่ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะความรู้ทางการเกษตร
และสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ อาทิ สบู่มะนาว แหนมเห็ด และกล้วยตาก ในโอกาสนี้

/พระราชทาน…

– ๒ –

พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงสุนัขของศูนย์การสุนัขทหาร และกองพันสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ที่แสดงถึง
ความแตกต่างของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ที่นำมาใช้ทางการทหาร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔. ๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชเนิน ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสวนเกษตรคุณพิชชานันท์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการทำสวนเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ ๒๐ ไร่ ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ สมควรแก่เวลา จึง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์ฝึกยุทธวิธี
ตำรวจกลางหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร