วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๙.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ
“การดาเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อนาไปสู่ความยั่งยืน” (Achieving Sustainable Development through the Works of the Chaipattana Foundation) ณ โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสที่ทรงนาคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย และคู่สมรส พร้อมด้วย คณะผู้ประสานงานสหประชาชาติประจาประเทศไทย เยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา เกิดเป็นโครงการที่เรียบง่าย แต่ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ราษฎรเรียนรู้และประยุกต์ใช้ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โดยหัวข้อที่ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษในวันนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดาเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา
ตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ ฯ ขึ้นในปี ๒๕๓๑ ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริม ความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ผ่านการดาเนินโครงการพัฒนาทั่วประเทศของมูลนิธิชัยพัฒนากว่า ๑๐๐ โครงการ ใน ๙ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุข ด้านการต่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม และร้านภัทรพัฒน์ ทุกกิจกรรมตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความสมดุล ความพอเพียงแต่มีประสิทธิภาพ ความเรียบง่าย นาไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งเน้นให้โลกเดินหน้าสู่ความยั่งยืน และอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
ในโอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย ซึ่งต่างชื่นชม
การดาเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาที่สามารถช่วยเหลือให้ประชาชนทั้งชาวไทย และต่างประเทศ มีความเป็นอยู่ที่ดี สาหรับโครงการที่คณะจะได้เยี่ยมชม ได้แก่ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม