วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายประเทศไทย การจัดการประชุมสุดยอดผู้นาสตรีโลก (Global Summit of Women) นา คณะกรรมการ ประชุมสุดยอดผู้นาสตรีโลกฝ่ายสากลและฝ่ายประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลผู้นาสตรีโลก ประจาปี ๒๕๖๓ (Global Women’s Leadership Awards)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนัก จักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิริกิติ์ อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์