วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๕”
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นางสาวตรีนุช
เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมการคุรุสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ครูอาวุโส
ประจำปี ๒๕๖๒ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ และครูอาวุโส รับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต