วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๘.๑๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ                      พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ                   สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗  พร้อมด้วยข้าราชการ  และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น พลโท เจริญชัย  หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ ๑ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ   แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังเขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้นเสด็จ
พระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้า
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  จากนั้น
เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร
ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพัลลภ  สิงหเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๐ ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสร็จแล้ว นายพัลลภ  สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรง
ประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้น
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึก
ทรงวางพุ่มดอกไม้  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี  ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ  ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นรวงผึ้ง
แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวาย

 

/ อนุโมทนา …

 

 

 

– ๒ –

 

อนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์ในการจัดสร้างพระบรม

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี
ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ
จากกองทหารเกียรติยศ จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐาน ณ เขาหินเหล็กไฟ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้  ได้จัดสร้างขึ้นจากความจงรักภักดีของประชาชนชาวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงมีต่อราษฎรชาวอำเภอหัวหิน  ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังไกลกังวล
เป็นที่ประทับ และทรงสร้างตลาดฉัตร์ไชย  ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกล  ทำให้
“หัวหิน”  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสืบต่อมาจนทุกวันนี้
ทั้งยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร  ที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้น ประกอบกับที่พระราชทานพระมหากรุณาแก่ชาวอำเภอหัวหินอย่างอเนกอนันต์มาตลอดรัชสมัย  ซึ่งพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ได้เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๙  และได้เชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งกรมศิลปากรได้ดำเนินการปั้นหล่อ  ขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในครั้งนี้  ถือเป็นพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงตั้งพระราชหฤทัย ทรงสืบสานพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ไว้แล้ว แต่ยังมิได้เสด็จพระราชดำเนิน ด้วยเสด็จสวรรคตเมื่อปี ๒๕๕๙ เสียก่อน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระราชทานแก่ราษฎรชาวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้  ได้มีราษฎรมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงพระปรมาภิไธย “ว.ป.ร.” ธงพระนามาภิไธย “ส.ท.” และธงชาติไทย  พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี  ต่างปลื้มปีติและอิ่มเอมใจที่ได้ชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์

ในโอกาสนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  ในขณะที่รถยนต์
พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้า ๆ   อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง
สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกให้บริการ
ด้านสาธารณสุข  ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ และพิมเสนน้ำ พร้อมทั้ง

 

/ ให้จัดตั้ง  …

 

– ๓ –

ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีรายการอาหาร อาทิ ข้าวกะเพราไก่ ไข่เจียว และน้ำดื่ม
การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
อย่างหาที่สุดมิได้