วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงาน “๕๐ ปี
น้องใหม่จุฬา ฯ ๒๕๑๖” ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานด้านสัตวแพทย์ เพื่อตรวจรักษาสัตว์
และผ่าตัดทำหมันสุนัข ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๒