วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๖.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย วาระ ๑๒๐ ปี ครูมนตรี ตราโมท “สิบรอบปีครูมนตรี ตราโมท ความรุ่งโรจน์แห่งดนตรีสยาม” ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร