วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทุกคนต่างก็สำเร็จการศึกษาแล้ว ได้เป็นบัณฑิตดุริยางคศาสตร์ ผู้มีความรู้ลึกซึ้งในด้านดนตรี ตามธรรมดาผู้มีความรู้ทางการดนตรี มีชีวิตอยู่กับดนตรี และปฏิบัติงานทาง
การดนตรีนั้น คนทั่วไปย่อมคาดหมายว่า จะเป็นผู้มีจิตใจประณีตสุขุม อ่อนโยนและเบิกบาน ด้วยได้ดนตรี
กล่อมเกลาบำรุงอยู่เสมอ จิตใจดังกล่าวนี้มีประโยชน์มาก เพราะทำให้คนเราสามารถรับรู้ได้ถึงความงาม ความดี ความจริง และพิจารณาทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่ง ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้มีความสุข ความสำเร็จ และความเจริญมั่นคง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตนเอง ให้มีคุณสมบัติทางจิตใจดังที่กล่าวอย่างครบถ้วน แต่ละคนจะได้เป็น ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดี ความสุข ความเจริญ ให้แก่ตนเอง แก่สังคม และประเทศชาติ สมกับที่เป็น บัณฑิตทางการดนตรี ตามที่ทุกคนชื่นชมคาดหมาย