วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์  ที่  ๖  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา ๑๗.๕๙ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอโนชา
ชีวิตโสภณ นายกเนติบัณฑิตยสภา นำ ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
ในการนี้ เนติบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ได้
เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานประกาศนียบัตร ด้วย
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า เนติบัณฑิตไทยนั้น  เป็นผู้ที่จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญ  ในการดำรงความมั่นคงของกระบวนการยุติธรรม  ในประเทศ  จึงเป็นทั้งที่พึ่งและที่หวัง  ของประชาชนผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมมาโดยตลอด  เนติบัณฑิตทุกคน  ควรจะได้ภูมิใจในข้อนี้  แล้วถือเป็นหน้าที่  เป็นเกียรติศักดิ์  ในอันที่จะผดุงรักษาความยุติธรรม  ด้วยหลักวิชาการอันหนักแน่น  หลักกฎหมายอันสมเหตุสมผล  และหลักศีลธรรมอันเที่ยงตรง  กล่าวคือ  ไม่ว่าจะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องใดก็ตาม  ต้องมีหลักวิชาเป็นพื้นฐานรับรอง
มีหลักกฎหมายเป็นเครื่องมือ  ซึ่งต้องใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์  ทั้งมีหลักศีลธรรมคอยกำกับประคับประคองอยู่เสมอ  ถ้าทำได้ดังนี้  แต่ละคนก็จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ได้เต็มที่  และสามารถเป็นหลักอันมั่นคง  ในการสร้างสรรค์จรรโลงความยุติธรรมในแผ่นดิน
ได้อย่างเที่ยงแท้
เวลา ๑๘.๔๙ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี                  เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ตามลำดับดังนี้
– นายจูเวา  บือร์นาร์ดู ดือ โอลีเวย์รา มาร์ตินช์ ไวน์ชไตน์  (Mr. João Bernardo de Oliveira Martins Weinstein) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
– นางสาวอิตเซล การินา เชน ชัน  (Ms. Itzel Karina Chen Chan)  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
– นายซัยยิด  เรซา โนบัคตี  (Mr. Seyed Reza Nobakhti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
/ในโอกาสนี้ …
– ๒ –
ในโอกาสนี้ นางนัรญิซ  โนบัคตี  (Mrs. Narjes  Nobakhti) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา ๑๙.๑๖ น.  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไอริส ๒๐๐๕ จำกัด และคณะกรรมการบริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากความร่วมมือระหว่างแบรนด์ “สิริวัณณวรี
กับ วาโก้”  (SIRIVANNAVARI กับ WACOAL) ในการจัดทำโครงการ “พรินเซส  คอลเลคชั่น”  (PRINCESS COLLECTION) เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิกาญจนบารมี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย “บาลานซิ่ง บรา”  (BALANCING BRA) เพื่อพระราชทานแก่ผู้ผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ
ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๗.๓๐ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสมนึก  ทองมา  จ.ภ.
ณ เมรุวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม