วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๕ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดย
รถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง ๕๐ ปี
แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย
เวลา ๑๓.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานวันดินโลก
ปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อจากนั้น
เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่ กับทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ และเต่า
เวลา ๑๐.๒๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญ
พระราชกุศลออกเมรุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร., ป.จ., ส.ร., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.๑, ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ โรงแรมบียอน รีสอร์ท กะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร., ป.จ., ส.ร., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.๑, ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร