วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ข่าวในพระราชสำนัก
                          พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์  ที่  ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕
วันนี้  เวลา  ๑๗.๒๘  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ท่านผู้หญิงออมทรัพย์ สุจริตกุล  ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔  ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๓.๓๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายไวพจน์ สกุลนี  จ.ภ. ณ เมรุชั่วคราววัดวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๙.๑๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๗.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก
ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ ทรงรับฟังรายงาน
การสนองพระราชดำริ ตามแนวทางการพัฒนา “สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียง”และผลการดำเนินงานของศูนย์ ฯ  จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการงานศิลป์แสดงภาพความประทับใจของศูนย์ศึกษา
การพัฒนา ฯ ทั้ง ๖ แห่ง แล้วทรงฟังรายงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งน้ำ
ในพื้นที่ ๒๕๕ แห่ง เป็นโครงการขนาดใหญ่ ๓ แห่ง ได้แก่ เขื่อนน้ำอูน เขื่อนน้ำพุง และหนองหาร โครงการ
ขนาดกลาง ๔๑ แห่ง และขนาดเล็ก ๒๑๑ แห่ง ส่วนการบริหารจัดการน้ำของศูนย์ ฯ มีอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุ ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำใช้ประโยชน์ และพื้นที่ชลประทานบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ เสร็จแล้ว ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ อาทิ งานส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข งานวนเกษตร และงานเกษตรผสมผสาน โอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลา
กินพืช จำนวน ๙๙๙ ตัว ลงในฝายตา – ยอด  ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และการดำเนินงานของศูนย์ ฯ สาขา ๔ แห่ง  ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคี
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรงานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และการผลิตผ้าไหมย้อมคราม
/ครบวงจร…
– ๒ –
ครบวงจร โอกาสนี้ ทรงวาดภาพนกเค้าแมวพระราชทาน ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ เชิญไปเป็นสัญลักษณ์ประจำศูนย์ ฯ ประดับบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จำหน่ายสร้างรายได้  จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้
กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นำ นายกานต์ คำทะเนตร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๒๑๘ เนื้อที่ ๓๑ ตารางวา ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของศูนย์ ฯ ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
ในวันเดียวกันนั้น  เวลา ๑๓.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ ๓
ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยกรมทหารราบที่ ๓ เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะการปลูกผัก ไม้ผลปลอดภัย และเลี้ยงสัตว์ของกำลังพล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชน เพื่อนำผลผลิตไปแจกจ่าย ขยายผล และสะสมสำรองไว้
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยพิบัติ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่สนามฝึกของหน่วยด้านทิศเหนือของ
กองบังคับการกรม รวม ๑๙ ไร่ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงปลูกผักปลอดภัยเพื่อการบริโภคและทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการทดลองเลี้ยงกบจานนา การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา โอกาสนี้ พระราชทานกบพันธุ์ทุ่งกุลา ๒๐ คู่ ไก่ดำภูพาน ๑๐ ตัว เป็ดพันธุ์กบินทร์บุรี ๑๐ คู่ และ
เป็ดพันธุ์บางปะกง ๑๐ คู่  จากนั้น ทอดพระเนตรการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา แล้วทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา
๔,๙๐๐ ตัว ลงสู่บ่อเลี้ยงในโครงการ ฯ เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ต่อไป เสร็จแล้ว ประทับรถรางพระที่นั่ง
ไปทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๙ ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยเริ่มดำเนินงานเมื่อปี ๒๕๖๓ บนพื้นที่ ๗๘ ไร่ อาทิ แปลงเกษตร ปศุสัตว์ ประมง อาคารโรงเรือนเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่บางปะกง ไก่กระดูกดำ และไก่ดำภูพาน โอกาสนี้ ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาที่พระราชทานแก่โครงการ จำนวน ๕,๙๐๐ ตัว จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการปลูกฟ้าทะลายโจร และกิจกรรมปลูกผักปลอดภัย เสร็จแล้ว ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๘ ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย และโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม ในการนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย  ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนชลยาร์ ณ บ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๒ อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร