วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมคณะกรรมการ และคณะทำงานมูลนิธิ ฯ นำ คณะบุคคล เฝ้า ถวายเงินสนับสนุน
การดำเนินงานของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ และรับพระราชทานทุนการศึกษา “โครงการทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์”
– ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ นำ คณะกรรมการดำเนินงานและบริหารจัดการทุนการศึกษา
ด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อธิการบดีมหาวิทยาลัย อาจารย์
ล่ามภาษามือ นิสิต และนักศึกษา เฝ้า รับพระราชทานทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา