วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ทำร้ายเด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
อุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู และโรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นการส่วนพระองค์
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และนายแพทย์ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จขึ้นชั้น ๒ อาคารรังสีเอ็กซเรย์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลรายงานสรุปเหตุการณ์ ฯ เสร็จแล้ว พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่นายสุวิทย์ จันทร์หวร ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบสำหรับเชิญไปมอบแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น ๓ อาคารรังสีเอ็กซเรย์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เพื่อทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ ฯ
ทรงซักถามถึงอาการผู้บาดเจ็บด้วยความสนพระราชหฤทัย พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโถงชั้น ๑ อาคารรังสีเอ็กซเรย์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
ญาติของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการนี้ พระราชทานขวัญและกำลังใจ
แก่ครอบครัวของผู้สูญเสียทุกคน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๒.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแพทย์สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
กราบบังคมทูลรายงานผลการรักษาพยาบาลของเด็กชายผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ ฯ แล้วเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวของเด็กชายผู้บาดเจ็บ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร