วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๐.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์