วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์  ที่  ๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

วันนี้  เวลา  ๑๖.๓๒  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ  ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เวลา  ๑๗.๐๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานอิสรภาพ ๑๐๙ ที่จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่นั้น นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายถวัลย์  เมืองช้าง ประธานโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ และทรงหล่อ
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี
ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในหลุมศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน
ลงในเบ้า แล้วทรงถือสายสูตร เททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ หลั่งน้ำเทพมนตร์ เจิม วางใบมะตูมที่หุ่นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูลเบิก
ผู้ให้การสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี
ไปทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ซึ่งจัดแสดงแบบจำลองภูมิทัศน์โครงการ ฯ ความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ ฯ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระอิริยาบถต่าง ๆ
ขั้นตอนการจัดสร้างและกำหนดแล้วเสร็จของโครงการ ฯ ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจ

/ เปล่งเสียง …

 

– ๒ –

เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวล ราษฎรต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและ
หน่วยสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ออกให้บริการด้านสาธารณสุข มอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นพระราชทาน แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด เสร็จแล้ว ผู้แทนคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วย พระบรมรูป
สร้างด้วยโลหะสำริดนอก (BRONZE) จำนวน ๔ องค์ ในพระอิริยาบถทรงยืนหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง ๑๐๙ เมตร  พระอิริยาบถทรงยืนหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง ๑๕.๔๐ เมตร  พระอิริยาบถทรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง ขนาดความสูง ๑๕.๔๐ เมตร  และพระอิริยาบถทรงพระแสงของ้าวกระทำยุทธหัตถี ขนาดความสูง ๑๕.๔๐ เมตร ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยโครงการ ฯ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อาคารสำนักงาน หอประติมากรรม พิพิธภัณฑ์ หอพระพุทธรูป อาคารอเนกประสงค์ และสวนประติมากรรม
ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทอง และเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงให้แก่ประชาชนชาวไทย ตั้งแต่รุ่นปัจจุบันสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นต่อไป เพื่อให้เกิดความรักชาติและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติและเกียรติภูมิของประเทศชาติสืบไป

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๕.๐๔  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนจิตรลดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา            ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว และครูโรงเรียนจิตรลดาที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็ม ๒๕ ปี ด้วย