วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๑.๕๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเข็มที่ระลึก
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะผู้บริหาร กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรยาน
พร้อมหมวกนิรภัยและรองเท้า เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและญวน แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนพระมหามงคล
ที่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์
เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง
บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย เสร็จแล้ว
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา แล้วทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์
พระสงฆ์สวดนวัคคหายุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดาบนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง
/พระราชทาน…..

– ๒ –

พระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ แล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถ
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียน
พระมหามงคลที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร
และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
พานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ ๙ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล
พระสงฆ์ ๘๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์
ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่ง พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างหน้า
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนครอบพระกริ่งแด่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์ และสมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยืนประเคน
ผ้าไตรแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ จนครบ ๘๘ รูป เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระดำรัส ความว่า แม่คือพระอรหันต์ของลูก เป็นบุคคลสำคัญผู้ให้ชีวิต
และฟูมฟักเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้ลูกมีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทั้งสนับสนุนลูกให้ได้รับการศึกษา เพื่อให้มีความรู้สำหรับนำไปใช้ประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัว และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป ภาระหน้าที่อันหนักและสำคัญยิ่งดังกล่าวนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่แม่กระทำ
ด้วยความรักความเมตตา ปรารถนาให้ลูกมีความสุขความเจริญอย่างแท้จริง ลูกทุกคนควรจะได้
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน ด้วยการเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี คอยดูแลเอาใจใส่
และช่วยเหลือท่าน ให้สมกับที่ท่านได้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจ ทำหน้าที่แม่อย่างสมบูรณ์มาโดยตลอด
จึงขอแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจ กับทุกคนที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และรางวัลชนะเลิศการประกวดงานเขียนและหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ ประจำปีนี้
เชื่อว่าทุกคนจะภาคภูมิใจได้เต็มที่ กับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ พร้อมทั้งรักษาและสร้างเสริมความดีให้เพิ่มพูนขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมต่อไป
/อนึ่ง…..

– ๓ –

อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร